Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2010)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2012) (zadań: 34) 
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2011) (zadań: 30) 
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2010) (zadań: 25) 
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2009) (zadań: 27) 
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2008) (zadań: 28) 
   ● Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2007) (zadań: 26) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura wiedza o społeczeństwie - arkusze maturalne (podstawowy 2010) - przykładowe pytania:

Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. ........
Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób. ........
Człowiek i społeczeństwo. ........
Organizacje międzynarodowe-Organizacja Narodów Zjednoczonych. ........
Do podanych opisów funkcji współczesnego państwa dobierz ich nazwy. ........
Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP. ........
Uzupełnij zdania, wpisując nazwę właściwego sądu. Nie używaj skrótów. ........
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. ........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

1) życie społeczne - formy, prawidłowości, instytucje,
2) społeczeństwo polskie - struktura i problemy,
3) naród, patriotyzm, nacjonalizm,
4) państwo - geneza, atrybuty, funkcje,
5) demokracja - zasady, wartości, procedury, instytucje,
6) polityka - ideologie i doktryny polityczne, partie polityczne, kultura polityczna,
7) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej -konstytucja, organy władzy, samorząd terytorialny
8) społeczeństwo obywatelskie - formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,
9) prawo - funkcje, źródła, dziedziny, hierarchia norm prawnych,
10) sądy i trybunały w Polsce,
11) prawa człowieka i ich znaczenie we współczesnym świecie,
12) obywatel wobec prawa,
13) Polska w Europie,
14) unia Europejska - instytucje, zasady działania,
15) stosunki, organizacje i instytucje międzynarodowe,
16) problemy współczesnego świata -konflikty, terroryzm, ubóstwo, choroby cywilizacyjne,
planowanie własnej kariery zawodowej w związku z uwarunkowaniami pojawiającymi się na rynku pracy

jak na poziomie podstawowym oraz:
1) procesy społeczne, ruchy społeczne,
2) wartości społeczne - konflikty wartości,
3) społeczeństwo polskie - dynamika przemian, modernizacja,
4) historyczne i współczesne formy państw,
5) modele ustrojowe państw demokratycznych,
6) zagrożenia dla demokracji,
7) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej -zasady funkcjonowania organów władzy publicznej,
8) zasady tworzenia i egzekwowania prawa,
9) prawa człowieka - generacje, procedury ich ochrony,
10) elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego,
11) zjednoczona Europa - szanse i bariery rozwoju,
12) zasady polskiej polityki zagranicznej, wyzwania współczesności - globalizacja, migracje, ochrona środowiska naturalnego, genetyka.

1) dokonuje selekcji i porządkowania faktów,
2) korzysta z różnorodnych źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym,
3) odróżnia informacje o faktach od opinii,
4) lokalizuje ważne wydarzenia i postacie życia publicznego w czasie i przestrzeni,
5) wskazuje przyczyny i skutki różnych wydarzeń i procesów,
6) rozpoznaje problemy społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata,
7) znajduje i czyta ze zrozumieniem przepisy prawne odnoszące się do danego problemu,
8) wypełnia druki urzędowe, sporządza różnego typu pisma.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) dokonuje krytycznej analizy materiałów źródłowych,
2) analizuje stanowiska różnych stron debaty publicznej.

1) ocenia wydarzenia i procesy polityczne,
społeczne,
2) formułuje i uzasadnia własne stanowisko w sprawach publicznych,
3) wskazuje propozycje rozwiązań problemów społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata,
4) ocenia działania grup społecznych, władz i obywateli z punktu widzenia różnych wartości (np. demokracji,
tolerancji),
5) wypowiada się w formach przyjętych w życiu publicznym (np. przemówienie, głos w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła, radnego).
1) ocenia wydarzenia i procesy polityczne,
społeczne,
2) formułuje i uzasadnia własne stanowisko w sprawach publicznych,
3) wskazuje propozycje rozwiązań problemów społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata,
4) ocenia działania grup społecznych, władz i obywateli z punktu widzenia różnych wartości (np. demokracji,
tolerancji),
5) wypowiada się w formach przyjętych w życiu publicznym (np. przemówienie, głos w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła, radnego).

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)