Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2007)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2012) (zadań: 30) 
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2011) (zadań: 31) 
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2010) (zadań: 31) 
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2009) (zadań: 31) 
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2008) (zadań: 31) 
   ● Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2007) (zadań: 30) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura geografia - arkusze maturalne (podstawowy 2007) - przykładowe pytania:


Oblicz wysokość względną między położonym na wysokości 1,5 m n.p.m. lustrem wody Jeziora Żarnowieckiego a szczytem Góry Zamkowej, na której znajduje się punkt widokowy i grodzisko. Zapisz obliczenia. ........

Wykorzystaj załączoną mapę i zaznacz czy zdania są prawdziwe, czy też fałszywe. ........

Na obszarze przedstawionym na mapie występują formy rzeźby i osady pochodzenia polodowcowego, w tym: rynna jeziorna, wzgórza morenowe, sandry, głazy narzutowe. Dopasuj poniżej formy rzeźby i osady polodowcowe do procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do ich powstania. ........

Korzystając z mapy, przedstaw trzy cechy środowiska geograficznego, które sprzyjają napływowi turystów na teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. ........
Na obszarze przedstawionym na mapie sieć osadnicza rozwinięta jest nierównomiernie. ........
Rysunki przedstawiają przekroje przez stożki wulkanów: tarczowego (a) i stożkowego (b). ........
Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład w roku średniej temperatury powietrza w C i opadów atmosferycznych w mm w wybranych stacjach podzwrotnikowej strefy klimatycznej. ........
Na rysunku przedstawiono zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie. ........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z GEOGRAFII:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

1) funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi - zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność środowiska w czasie
i przestrzeni, równowaga ekologiczna,
2) funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka,
3) typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa,
4) przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi,
5) problemy demograficzne społeczeństw,
6) współczesne migracje ludności,
7) procesy przekształcania sieci osadniczej,
8) przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata, takie jak: modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja,
9) konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne; procesy przechodzenia od izolacji do integracji; zagadnienia współpracy między społecznościami; procesy integracji
i dezintegracji w Europie
(ze szczególnym uwzględnieniem roli
Polski),
10) możliwości rozwoju turystyki i rekreacji wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

jak na poziomie podstawowym oraz:
1) metody badań geograficznych,
2) system przyrodniczy Ziemi,
3) system społeczno-gospodarczy świata:
a) ludność,
b) gospodarcza działalność człowieka i współczesne tendencje gospodarki światowej,
c) rozwój społeczno-gospodarczy,
d) wybrane zagadnienia geografii politycznej (w tym elektoralnej),
4) relacje człowiek a środowisko:
a) zmiany tych relacji na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmiany poglądów na temat tych relacji,
b) globalne i regionalne problemy środowiskowe, przykłady międzynarodowej i regionalnej współpracy w ich rozwiązywaniu,
c) geograficzne uwarunkowania stanu zdrowotnego ludności na wybranych przykładach.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

1) odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów,
2) wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadań praktycznych,
3) przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) pozyskuje informacje geograficzne:
a) planuje tok postępowania określającego sposób pozyskania informacji,
b) ocenia wiarygodność i przydatność informacji z różnych źródeł,
c) klasyfikuje informacje,
d) prognozuje na podstawie informacji,
e) abstrahuje w oparciu o informacje,
f) przetwarza informacje,
2) uogólnia treści geograficzne,
3) określa relacje między sferami Ziemi, ich zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

TWORZENIE INFORMACJI

1) przedstawia na wybranych przykładach przestrzenne powiązania i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka,
2) charakteryzuje na przykładach wybranych obszarów problemy istniejące w środowisku geograficznym,
3) proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym w różnych skalach w znanych sytuacjach.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) formułuje wnioski dotyczące powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka w skalach
od lokalnej do globalnej,
2) ocenia zmiany zachodzące
w środowisku geograficznym wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym,
3) proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy międzynarodowej.

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)