Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2012)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2012) (zadań: 16) 
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2011) (zadań: 15) 
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2010) (zadań: 16) 
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2009) (zadań: 15) 
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2008) (zadań: 17) 
   ● Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2007) (zadań: 18) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura język polski - arkusze maturalne (podstawowy 2012) - przykładowe pytania:

Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5. ........
Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.? ........
Jakie środki językowe w akapitach 5. i 7. nadają tekstowi zabarwienie emocjonalne? Określ dwa i podaj przykład każdego z nich. ........
W akapicie 8. autor posłużył się przykładem. Wyjaśnij, jakie zjawisko nim zobrazował. ........
Czym na tle całego tekstu wyróżnia się sposób formułowania opinii o Wikipedii w akapicie 10.? ........
Każdemu punktowi linearnego planu artykułu przyporządkuj numery akapitów (pamiętaj, że jest to pełny plan całego tekstu, a więc obejmuje wszystkie akapity). ........
Wybierz, które zdania zawierają opinie, a które informacje. ........
Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek. ........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU

1) co to jest znak i jakie są rodzaje znaków:
a) zna typy znaków (np. ikonograficzne, językowe),
b) wie, co to znaczy, że określony zbiór znaków jest systemem,
c) rozumie istotę języka jako dwuklasowego systemu znaków,
2) jakie są podsystemy języka:
a) zna podsystem fonetyczny, leksykalny
i gramatyczny; wie, co to wyraz, a co forma wyrazowa,
b) zna podstawowe pojęcia leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, to znaczy zna podstawy gramatyki języka polskiego,
3) na czym polega bogactwo leksykalne i frazeologiczne polszczyzny i jak je pomnażać środkami rodzimymi:
a) zna pojęcia synonimii, antonimii, polisemii, homonimii leksykalnej,
b) zna podstawowe procesy słowotwórcze polszczyzny,
c) zna definicję i rozróżnia typy frazeologizmów,
d) zna pojęcie neosemantyzacji,
4) co to znaczy mówić i pisać poprawnie:
a) zna pojęcie kultury języka, normy językowej i błędu językowego,
b) zna podstawowe typy błędów językowych (błędy wymowy, odmiany, składniowe, leksykalne, znaczeniowe, frazeologiczne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne),
5) czym różni się polszczyzna mówiona od pisanej, czyli zna podstawowe cechy obu typów języka, wynikające z różnic sytuacji komunikacyjnej,
6) na czym polega społeczne i terytorialne zróżnicowanie polszczyzny:
a) zna pojęcie dialektu ludowego i gwary ludowej,
b) wie, co to są gwary środowiskowe i zawodowe,
c) zna pojęcie regionalizmu językowego,
7) jakie są style współczesnej polszczyzny:
a) zna pojęcie stylu językowego, a także stylów artystycznych i użytkowych,
b) zna podstawowe cechy stylów pisanych (urzędowego, dziennikarskiego, publicystycznego, naukowego) i mówionych (monologowego, dialogowego),
8) co to jest stylizacja językowa i jakie są podstawowe typy stylizacji (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja tekstu),
9) co to jest akt mowy i jakie są rodzaje aktów mowy; wie o składnikach aktu mowy, o jego sensie dosłownym i intencjonalnym,
10) jakie są podstawowe funkcje tekstów językowych; zna funkcję komunikacyjną, impresywną, ekspresywną i poetycką tekstu,
11) na czym polega umiejętność przekonywania; co to są zabiegi perswazyjne i nieuczciwe używanie języka:
a) zna pojęcia perswazji językowej i manipulacji oraz etyki językowej,
b) zna językowe środki wykorzystywane w tych zabiegach,
12) na czym polega umiejętność publicznego zabierania głosu oraz zna podstawowe pojęcia retoryczne: pytanie retoryczne, elipsę, metaforę,
13) jak sprawnie posługiwać się polszczyzną w zależności od sytuacji komunikacyjnej:
a) zna zasadę stosowności wypowiedzi,
b) wie, kiedy posługiwać się językowymi odmianami oficjalnymi, a kiedy nieoficjalnymi,
14) na czym polega językowy savoir-vivre, czyli zna sposoby zwracania się do innych, zasady grzeczności, np. w dyskusji, w korespondencji,
15) jakie były najważniejsze procesy językowe w historii języka i jakie ślady pozostawiły one we współczesnej polszczyźnie ( podstawowe procesy fonetyczne,
a także leksykalne - rozwój znaczeniowy wyrazów, zapożyczenia),
16) jakie są językowe rezultaty kontaktów polszczyzny z innymi językami, dawniej i dziś:
a) wie, z jakich języków polszczyzna przede wszystkim zapożyczała środki językowe,
b) zna pojęcia zapożyczenia leksykalnego i kalki językowej (znaczeniowej i strukturalnej),
17) co to znaczy, że język jest wartością, czyli wie, co to jest wartość sama w sobie (autoteliczna) i wartość
użytkowa języka (język jako narzędzie),

jak na poziomie podstawowym oraz:
1) co to jest stylizacja biblijna,
2) na czym polega funkcja kreatywna i funkcja fatyczna tekstu,
3) na czym polega retoryczna organizacja tekstu, okres retoryczny,
4) jakie są podstawowe cechy języka poszczególnych epok literackich,

W ZAKRESIE WIEDZY O LITERATURZE I KULTURZE

18) utwory literackie i inne teksty kultury, wskazane w podstawie programowej dla zakresu podstawowego, ważne dla poczucia tożsamości narodowej i przynależności do wspólnoty europejskiej i światowej,
19) podstawowe tematy, motywy i wątki, występujące w utworach literackich i innych tekstach kultury,
20) podstawowe wyróżniki utworu literackiego oraz właściwości różnych rodzajów i gatunków literackich, konwencji stylistycznych i tradycji literackich,
21) podstawowe pojęcia z zakresu poetyki (wersyfikacja, kompozycja, stylistyka, genologia), teorii literatury
i historii literatury, np. konwencja literacka, prąd artystyczny, rodzaj i gatunek literacki; temat, wątek, motyw, styl,
22) podstawowe procedury analizy utworu literackiego, np. odnalezienie dominanty kompozycyjnej; rozpoznanie konwencji rodzaju i gatunku literackiego, określenie nadawcy i odbiorcy, konwencji estetycznej i stylistycznej, rozpoznanie przesłania ideowego dzieła,
23) podstawowe kategorie estetyczne: komizm, tragizm, patos, ironia oraz ich funkcje - w zakresie niezbędnym do zrozumienia czytanych utworów,
24) style w sztuce, ich cechy i związek z kulturą epoki,
25) pojęcie tradycji literackiej i podstawowe wyznaczniki różnych tradycji (staropolskiej i oświeceniowej; romantycznej i pozytywistycznej; młodopolskiej
i awangardowej),
26) cechy kodów komunikacyjnych sztuk innych niż literatura, np. teatru, filmu, malarstwa,
27) zjawiska kultury dawnej i współczesnej - ważne dla zrozumienia czytanych utworów,
28) podstawowe konteksty interpretacyjne poznanych utworów, rozumie rolę kontekstu w odczytywaniu utworu,
29) pojęcia: kultura wysoka, masowa, elitarna, kultura pop, arcydzieło, kicz,
30) wpływ środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji, Internetu) na przemiany w kulturze współczesnej,
31) wartości narodowe i związane z własnym dziedzictwem kulturowym (np. patriotyzm, ojczyzna, mała ojczyzna, naród, społeczeństwo); wartości stanowiące dorobek cywilizacji śródziemnomorskiej,
jak na poziomie podstawowym oraz:
5) teksty wskazane w podstawie
programowej dla zakresu rozszerzonego i poznane w trakcie lektury własnej,
6) toposy i motywy ważne dla kultury śródziemnomorskiej,
7) przemiany w obrębie najważniejszych gatunków literackich (np. dramatu jako gatunku, eposu, powieści, sonetu, pieśni, hymnu, trenu i innych gatunków lirycznych),
8) związki rodzajów i gatunków literackich z prądami artystycznymi (np. wiąże satyrę i bajkę z klasycystycznym, a sielankę -z sentymentalnym nurtem oświecenia),
9) wykładniki artystyczne komizmu, tragizmu, patosu, ironii oraz groteski - w zakresie niezbędnym
do zrozumienia czytanych utworów,
10) pojęcie dziedzictwa kulturowego,
11) określenie "postmodernizm",
12) wartości niesione przez różne tradycje literackie i kierunki filozoficzne,
13) związek między dominującą funkcją językową tekstu i jego formą oraz gatunkiem,
14) związki zachodzące między różnymi warstwami utworu literackiego,

W ZAKRESIE REDAGOWANIA TEKSTÓW

32) jakie są zasady kompozycji dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych,
33) jakie są zasady przekształcania tekstu pisanego, np. zasady streszczania, skracania i rozwijania tekstu oraz zasady cytowania,
34) jakie są podstawowe zasady tworzenia takich tekstów, jak interpretacja utworu literackiego, rozprawka, referat, recenzja; zna cechy językowe i formalne wymienionych gatunków piśmiennictwa,
35) na czym polega praca redakcyjna nad tekstem (kolejność podawania informacji, adiustacja tekstu, tworzenie tytułów, wyróżnienia techniczne),
36) jakie są podstawowe cechy tekstu popularnonaukowego.
jak na poziomie podstawowym oraz:
15)jakie są podstawowe cechy eseju i tekstu
naukowego; zna cechy językowe i formalne
wymienionych gatunków piśmiennictwa.

W ZAKRESIE ODBIORU TEKSTÓW KULTURY

1) rozpoznać różne rodzaje znaków w prezentowanych wytworach kultury; rozpoznać, co jest, a co nie jest systemem znaków; wskazać w przedstawionym materiale (na obrazie, rycinie, w tekście, fragmencie filmu) znaki różnego rodzaju,
2) wskazać w tekście określone formy fleksyjne
i połączenia wyrazowe: rozpoznać formy fleksyjne wyrazów różnych części mowy, rozpoznać i nazwać podstawowe związki składniowe,
3) rozpoznać wieloznaczność słowa i odróżnić ją od homonimiczności form; pokazać poprawne i manipulacyjne posługiwanie się wyrazami wieloznacznymi,
4) wyróżnić w tekście związki frazeologiczne i odczytać ich znaczenia,
5) odczytać dosłowne i metaforyczne znaczenia wyrazów,
6) odróżnić tekst językowo poprawny od niepoprawnego,
7) wskazać istotne cechy języka mówionego i pisanego oraz rozpoznać (według określonych cech), czy dany tekst jest mówiony, czy pisany,
8) wskazać i rozpoznać w tekście elementy gwar terytorialnych, zawodowych i środowiskowych,
9) wskazać podstawowe cechy językowe poszczególnych stylów; rozpoznać (według określonych cech), w jakim stylu pisany jest wskazany fragment,
10) wskazać w tekście stylizację; rozpoznać typ stylizacji,
11) odróżnić intencje aktu mowy, np. rozkaz od prośby, pytanie od stwierdzenia; wydobyć ukryte cechy aktu mowy; dostrzec ironię, sarkazm, prowokację w tekście wypowiedzi,
12) rozpoznać funkcje określonych tekstów i wskazać środki językowe służące tym funkcjom,
13) rozpoznać w tekście językowe środki perswazji i manipulacji: odróżnić środki etyczne od nieetycznych, szczerość od nieszczerości wypowiedzi, pokazać określone środki perswazji językowej, wskazać tekst zawierający manipulację językową, odróżnić zdania o faktach od zdań będących interpretacją faktów,
14) we współczesnej polszczyźnie wskazać ślady procesów dawnych; wskazać typy zmian znaczeniowych w wyrazach, np. uabstrakcyjnienie, uogólnienie, zmiana nacechowania,
15) rozpoznać w tekście wyrazy zapożyczone i podać ich polskie odpowiedniki,
16) wskazać konsekwencje nadmiernego zapożyczania do współczesnej polszczyzny elementów angloamerykańskich,

jak na poziomie podstawowym,

W tekstach publicystycznych i popularnonaukowych:

17) odczytać sens fragmentów (zdań, grupy zdań,
akapitu),
18) wyodrębnić tezę (główną myśl) całego tekstu,
wykorzystane w nim argumenty i sformułowane
wnioski,
19) rozpoznać zasadę kompozycyjną tekstu i j e j funkcję,
20) rozpoznać i określić t y p nadawcy i t y p adresata
tekstu,
21) nazwać funkcję tekstu,
22) rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka
tekstu, nazwać środki językowe i ich funkcję
w tekście,
23) rozpoznać cechy gatunkowe tekstu,
24) odtworzyć informacje sformułowane wprost,
przetworzyć informacje, np. porządkować
i hierarchizować, stosować do rozwiązania problemu,
wskazać przyczyny i skutki, oddzielić informacje od
opinii,
jak na poziomie podstawowym oraz w tekstach naukowych (np. filozoficznych, teoretycznoliterackich
i językoznawczych),

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)