Matura historia 2011 (arkusz podstawowy)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura historia 2011 (arkusz podstawowy) (zadań: 33) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura historia 2011 (arkusz podstawowy) - przykładowe pytania:

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe informacje. ........
Spośród pięciu wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze oraz chronologicznie ostatnie. ........
Przyporządkuj mapom Półwyspu Iberyjskiego właściwe tytuły. Odpowiedzi wybierz spośród podanych. ........
Wpisz nazwy grup społecznych występujących w średniowiecznym mieście. ........
Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia. ........
Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia. ........
Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia. ........
Na podstawie tablicy genealogicznej Czartoryskich i Poniatowskich zamieszczonej poniżej oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia. ........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

w wymiarze dziejów świata:
1) różnorodność cywilizacji świata w przeszłości i obecnie,
2) konflikty społeczne, wojny, ludobójstwo, w tym Holocaust,
3) przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych po współczesną rewolucję techniczną oraz historyczny rozwój kultury materialnej,
4) rola państwa jako podstawowej formy zorganizowania społeczeństw i przemiany państw,
w wymiarze dziejów Europy:
5) fundamenty Europy; jedność i różnorodność oraz przemiany ideowe, rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości europejskiej,
6) kształtowanie się narodów Europy i ich wkład w historię, współistnienie i konflikty pomiędzy państwami,
7) przemiany w obrębie struktur, świadomości i obyczajowości społeczeństw europejskich,
w wymiarze historii Polski:
8) przemiany form państwa polskiego,
9) uwarunkowania i przeobrażenia polskiej świadomości narodowej i politycznej,
10) rola Polski w dziejach gospodarki i struktur społecznych Europy,
11) postawy jednostek oraz grup społecznych wobec potrzeb epok,
12) wielokulturowość w dziejach Polski, współistnienie religii i wyznań oraz znaczenie chrześcijaństwa, w tym Kościoła katolickiego.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) trwałe osiągnięcia cywilizacji starożytnych i religie starożytnego Wschodu,
2) przemiany ustrojowe w Grecji i w Rzymie,
3) powstanie i rozwój religii monoteistycznych,
4) kręgi cywilizacji średniowiecznych; Europa a inne cywilizacje,
5) znaczenie chrześcijaństwa w cywilizacjach średniowiecznej Europy,
6) funkcjonowanie władzy i struktura społeczeństw średniowiecznych,
7) powstanie i rozwój Polski w wiekach średnich oraz znaczenie chrześcijaństwa dla powstania i rozwoju państwowości
i kultury polskiej,
8) cywilizacyjne przemiany w Europie od odrodzenia do oświecenia,
9) nowe horyzonty; Europa wobec odmiennych kultur i systemów wartości,
10) przeobrażenia chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku,
11) powstanie nowożytnej państwowości,
12) uwarunkowania potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
13) rewolucja przemysłowa i jej następstwa,
14) mapa polityczna XIX- wiecznej Europy i świata,
15) przemiany świadomości Europejczyków,
16) procesy demokratyzacyjne
i parlamentaryzm w XIX wieku,
17) społeczeństwo polskie bez własnego państwa,
18) I i II wojna światowa - geneza, charakter i następstwa konfliktów,
19) systemy totalitarne i ich zbrodniczy charakter,
20) funkcjonowanie demokracji w XX wieku,
21) ewolucja stosunków międzynarodowych i ich charakter oraz struktury ponadnarodowe w polityce i gospodarce,
22) rewolucja techniczna w XX wieku,
23) przemiany w sferze kultury; sobór watykański II i encykliki papieskie,
24) Rzeczpospolita między okresem zniewolenia a niepodległością.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

1) umieszcza opisywane wydarzenia w czasie i w przestrzeni,
2) wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń,
3) przeprowadza hierarchizację faktów,
4) uwzględnia zmiany zachodzące w czasie,
5) uogólnia fakty,
6) wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych epok i okresów historycznych,
7) korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej - wyszukuje informacje.

jak na poziomie podstawowym oraz:
1) korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej - wyszukuje i interpretuje informacje zgodnie z warsztatem historycznym,
2) wskazuje związki pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego (polityką, gospodarką, kulturą) w przeszłości.

TWORZENIE INFORMACJI

1) porównuje, czyli wskazuje różnice
i podobieństwa między wydarzeniami historycznymi,
2) formułuje oceny,
3) uzasadnia sformułowane oceny.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) porównuje, czyli wskazuje różnice
i podobieństwa między zjawiskami i procesami,
2) krytycznie analizuje i ocenia różne interpretacje historii.

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)