Matura próbna matematyka liczby rzeczywiste 2 (arkusz podstawowy)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura próbna matematyka liczby rzeczywiste 2 (arkusz podstawowy) (zadań: 35) 
   ● Matura próbna matematyka liczby rzeczywiste 1 (arkusz podstawowy) (zadań: 28) 
   ● Matura próbna matematyka geometria analityczna 1 (arkusz podstawowy) (zadań: 29) 
   ● Matura próbna matematyka funkcje 1 (arkusz podstawowy) (zadań: 35) 
   ● Matura próbna matematyka ciągi liczbowe 1 (arkusz podstawowy) (zadań: 32) 
   ● Matura matematyka - arkusze maturalne (podstawowy 2012) (zadań: 34) 
   ● Matura matematyka - arkusze maturalne (podstawowy 2011) (zadań: 33) 
   ● Matura matematyka - arkusze maturalne (podstawowy 2010) (zadań: 34) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura próbna matematyka liczby rzeczywiste 2 (arkusz podstawowy) - przykładowe pytania:

Poparcie dla partii X wzrosło w ciągu jednego miesiąca z 20% do 25%, czyli o 5 punktów procentowych. Zatem poparcie dla tej partii wzrosło o: ........
Wisła ma długość równą około 1047 km (pomiar z dokładnością do 1 km). Prawdziwą długością Wisły nie może być długość równa: ........
Szybkość równa 38,31 m/s podana w kilometrach na sekundę z dokładnością do 0,0001 to: ........
Równośćzapisana z użyciem logarytmu ma postać: ........
Wartość wyrażeniajest równa ........
Jeżeli log2=0,30, to wartość log32 jest równa: ........
Jeżeli log2a=4 i log4b=2, to wartość wyrażenia √ab jest równa: ........
Jeżeli log9=0,95, to wartość log900 jest równa: ........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z MATEMATYKI:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

1) liczby rzeczywiste
a) planuje i wykonuje obliczenia na liczbach rzeczywistych; w szczególności oblicza pierwiastki, w tym pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych,
b) bada, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną,
c) wyznacza rozwinięcia dziesiętne; znajduje przybliżenia liczb; wykorzystuje pojęcie błędu przybliżenia,
d) stosuje pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach,
e) posługuje się pojęciem osi liczbowej i przedziału liczbowego; zaznacza przedziały na osi liczbowej,
f) wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności
g) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych oraz stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych,
h) zna definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym,

jak na poziomie podstawowym oraz:
a) stosuje twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze; wyznacza największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność pary
liczb naturalnych,
b) stosuje wzór na logarytm potęgi i wzór na zamianę podstawy logarytmu,

2) wyrażenia algebraiczne:
a) posługuje się wzorami skróconego mnożenia
b) rozkłada wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias,
c) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany,
d) wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych za pomocą przekształceń opisanych w punkcie b),
e) oblicza wartość liczbową wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej,
f) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; skraca i rozszerza wyrażenia wymierne,
jak na poziomie podstawowym oraz:
a) posługuje się wzorem
(a -1)(a + ...+ an-1) = an - 1,
b) wykonuje dzielenie wielomianu przez dwumian x-a; stosuje twierdzenie
o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian x-a,
c) stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu
o współczynnikach całkowitych,

3) równania i nierówności:
a) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe; zapisuje rozwiązanie w postaci sumy przedziałów,
b) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do równań i nierówności kwadratowych,
c) rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych,
d) rozwiązuje równania wielomianowe metodą rozkładu na czynniki,
e) rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych,
f) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do prostych równań wymiernych

jak na poziomie podstawowym oraz:
a) stosuje wzory Viete'a,
b) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem, przeprowadza dyskusję i wyciąga z niej wnioski,
c) rozwiązuje równania i nierówności wielomianowe,
d) rozwiązuje proste równania i nierówności wymierne
e) rozwiązuje proste równania i nierówności z wartością bezwzględną,

4) funkcje:
a) określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego,
b) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak,
c) sporządza wykres funkcji spełniającej podane warunki,
d) potrafi na podstawie wykresu funkcji y = f (x) naszkicować wykresy funkcji
y = f (x + a), y = f (x) + a, y = -f (x), y =f (-x )
e) sporządza wykresy funkcji liniowych,
f) wyznacza wzór funkcji liniowej,
g) wykorzystuje interpretację współczynników we wzorze funkcji liniowej,
h) sporządza wykresy funkcji kwadratowych,
i) wyznacza wzór funkcji kwadratowej,
j) wyznacza miejsca zerowe funkcji kwadratowej,
k) wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym,
l) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do badania funkcji kwadratowej,
m) sporządza wykres, odczytuje własności i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym związane z proporcjonalnością odwrotną,
n) sporządza wykresy funkcji
wykładniczych dla różnych podstaw i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym,
jak na poziomie podstawowym oraz: mając dany wykres funkcji y = f (x) potrafi naszkicować:
a) wykres funkcji y = |f (x)|,
b) wykresy funkcji y = c • f (x), y = f (c • x), gdzie f jest funkcją trygonometryczną,
c) wykres będący efektem wykonania kilku operacji, na przykład y = |f (x + 2) - 3|,
d) wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw,
e) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym) z wykorzystaniem takich funkcji,

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)